Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Kompetencijos LT

2016-08-30
Paraiškos teikiamos
Nuo  2016-08-30
Iki  2016-11-02
Atsakinga ministerija
LR ūkio ministerija
PAREIŠKĖJŲ TIPAS
Verslas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

Finansuojamos veiklos

Specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Iki 360 000,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas

4 000 000,00 Eur

Galimi pareiškėjai

Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius, atitinkantys priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Atrankos būdas

Projektų konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 60 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu. Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių nurodytų būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu
    Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data, kuri negali būti vėlesnė kaip 2016 m. lapkričio 2 d.

Susiję dokumentai

Dokumentų sąrašą galite rasti čia.

Papildoma informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai, įgyvendindami projektus ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Sritis

Verslas

Konsultuojančių darbuotojų kontaktai

Projektų valdymo skyriaus (III) projektų vadovė Rima Sakalauskienė, tel. 8 5 250 0202.

Projektų valdymo skyriaus (III) vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 5 264 6235.

 

Atgal