Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

DUK

Priemonė „Kompetencijos LT“
Ar partneriais gali būti valstybės ar savivaldybės, jų institucijos ar viešosios įstaigos?

Valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). yra viešieji juridiniai asmenys ir pareiškėjais būti negali.

Ar partneriais gali būti privatūs juridiniai asmenys, kurių dalį akcijų turi valstybė ar savivaldybės.

Taip, tokios įmonės gali dalyvauti projekte, tačiau jų dydis vertinamas pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 11 p.

Pagal Aprašo 15 p. galimi projekto partneriai – privatieji juridiniai asmenys. Ar nėra nustatytų apribojimų partneriams dalyvauti keliuose teikiamuose projektuose?

Apribojimų projekto partneriams dalyvauti keliuose projektuose Apraše nėra numatyta. Svarbu, kad mokomas darbuotojas nedalyvautų tokiuose pačiuose mokymuose kelis kartus.

Kaip skaičiuojamas partnerių skaičius, kai yra susijusios arba partnerinės įmonės?

Projekte kiekvienas atskiras juridinis asmuo (atskira įmonė) skaičiuojamas kaip atskiras partneris. Jeigu viename projekte dalyvauja trys susijusios įmonės, tuomet jos skaičiuojamos kaip trys partneriai.

 

Ar mokymuose gali dalyvauti pareiškėjo darbuotojai?

Pareiškėjo darbuotojai negali dalyvauti mokymuose. Pareiškėjui priskiriamos projekto vykdymo ir administravimo funkcijos.

Ar projekte gali dalyvauti darbuotojai dirbantys ne pagal standartinę darbo sutartį, o, pavyzdžiui, pagal individualios veiklos pažymėjimą ar kitokias darbo santykių formas?

Projekte numatyta tikslinė grupė, projekto partnerių – privačių juridinių asmenų – darbuotojai (įdarbinti pagal darbo sutartis).
Dirbantys pagal individualios veiklos pažymėjimą kaip partneris projekte dalyvauti negali.

Kas yra „Kompetencijų ugdymo iniciatyva“ ir kaip ji bus skaičiuojama?

Atsižvelgiant Aprašo 4.1 p. Kompetencijų ugdymo iniciatyva – kvalifikacijos kėlimo renginys, trunkantis ne mažiau kaip 8 akademines valandas, kurio metu kompetenciją įgijo ne mažiau kaip 10 asmenų.
Pavyzdžiui, jeigu buvo organizuoti mokymai viena tema, bet skirtingoms grupėms, t.y. skirtingi asmenys įgijo tą pačią kvalifikaciją skirtingu metu ir abu renginiai užtruko ne mažiau kaip 8 akademines valandas ir apmokyti ne mažiau kaip 10 asmenų, tokie renginiai bus įskaityti kaip atskiros iniciatyvos.
Tęstiniai mokymai tai pačiai grupei bus laikomi viena iniciatyva. 

Kas gali vykdyti pirkimus projekte?

Atsižvelgiant į tai, kad partnerių darbuotojai projekte gali būti tik, kaip tikslinė grupė, o projekto vykdymas ir administravimas yra priskirtas pareiškėjui, pirkimus gali vykdyti tik pareiškėjas.

Pagal Aprašą su paraiška reikia pateikti patvirtintus paskutinių ataskaitinių finansinių metų įmonės (partnerio) metinių finansinių ataskaitų rinkinius (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) ir tarpinius einamųjų ataskaitinių finansinių metų įmonės (partnerio) metinius finansinių ataskaitų rinkinius (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Ar turi būti teikiami ir aiškinamieji raštai? Ar pakanka test test

Teikiant metinius finansinių ataskaitų rinkinius aiškinamųjų raštų teikti nereikia.
Tarpiniai einamųjų ataskaitinių finansinių metų įmonės (partnerio) rinkiniai, nurodyti Aprašo 60.4 punkte, turi būti teikiami už 2016 m. I pusmetį.

Ar mokymai gali vykti šeštadieniais? Į ką tuomet reikėtų atkreipti dėmesį?

Mokymai gali vykti ir šeštadieniais, tačiau atkreipiame dėmesį, kad dalyvių darbo užmokesčio išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jei mokymai vyksta darbo metu.