Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Projektų dalyviai

 

Projekto dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir, kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.


Projekto vykdytojas su tarpiniais ir galutiniu MP, kuriuose deklaruojamos su ESF projekto dalyviais susijusios išlaidos, privalo atsiskaityti už dalyvius, pradėjusius dalyvauti projekto veiklose iki mokėjimo prašymo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

 

Projekto vykdytojas per DMS Agentūrai teikia informaciją apie projekto dalyvius pagal žemiau išvardintas formas:

  • projekto dalyvio anketą;
  • mokymų grafiką;
  • projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinę arba supaprastintą projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinę.
  • mokymo (-ų) dalyvių sąrašo formą;
  • duomenų apie projekto dalyvius įvedimo formą;
  • informacijos apie projekto dalyvių pasiektus rezultatus įvedimo formą;
  • informacijos apie kursus formą.


Informacija apie kiekvieną ESF projekto dalyvį renkama pirmą jo dalyvavimo tiesioginėse projekto veiklose dieną vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. ESF projekto dalyviui pateikiama užpildyti dalyvio anketos forma, atspausdinta iš DMS. Jeigu projekto vykdytojas veiklas pradeda iki paraiškos pateikimo, dalyvio anketos forma atspausdinama iš svetainės www.esinvesticijos.lt. Projekto vykdytojas užregistruoja dalyvį ir užpildo visus jo asmens duomenis pagal dalyvio anketoje pateiktą informaciją DMS arba importuoja informaciją, naudodamasis duomenų apie projekto dalyvius įvedimo forma.

Projektų vykdytojai turėtų Agentūrai pateikti kito mėnesio mokymų grafiką iki einamojo mėnesio paskutinės dienos arba informuoti, kad kitą mėnesį mokymai nevyks. Pasikeitus pateikto mokymų grafiko informacijai, visais atvejais projekto vykdytojas apie pakeitimus informuoja Agentūrą ne vėliau kaip prieš 1 dieną iki pakeitimų pradžios, pateikdamas patikslintą mokymų grafiką. Prieš pateikdamas mokymų grafiką, projekto vykdytojas turi užpildyti informacijos apie kursą formą.


Projekto dalyvių mokymų lankomumo suvestinę įvykus mokymams projekto vykdytojas pildo DMS ir pateikia Agentūrai kartu su MP.

Informaciją apie projekto dalyvio pabaigos datą ir rezultatus, pasiektus per 28 dienas nuo jo dalyvavimo projekto veiklose pabaigos, projekto vykdytojas pateikia per DMS su artimiausiu teikiamu mokėjimo prašymu užpildydamas informacijos apie projekto dalyvių pasiektus rezultatus įvedimo formą.

Tam tikrais atvejais projekto mokymams gali būti taikomos išimtys dėl kai kurių formų pateikimo, todėl po sutarties pasirašymo Agentūra nustatys konkrečiam projektui formų teikimo sąlygas ir apie tai informuos projekto vykdytoją.