Pradžia
lt
En
Iš viso rezultatų:
Pradžia
lt
en

Perkančiųjų organizacijų pirkimai

Kas yra perkančioji organizacija (PO)

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 4 straipsnio 1 dalį:
1. Valstybės ar savivaldybės valdymo institucija;
2. 1 p. nurodytų institucijų ir (ar) 4 p. nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija;
3. VPĮ 70 str. 1 d. 2–4 p. nurodytos perkančiosios įmonės, veikiančios vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.
4. Viešasis ar privatusis juridinis asmuo (išskyrus valstybės ar savivaldybių valdymo institucijas), jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai viešiesiems interesams, kurie yra nekomercinio ir nepramoninio pobūdžio, tenkinti ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:                                                          

  • jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų;
  • yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;
  • turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar savivaldybių institucijų arba šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų.

 
Kokie yra PO pirkimų būdai ir rūšys

VPĮ 42 str. nustato perkančiųjų organizacijų pirkimo būdus:
1) atviras konkursas;
2) ribotas konkursas;
3) konkurencinis dialogas;
4) derybos: skelbiamos ir neskelbiamos.

Esant VPĮ 67 str. nustatytoms sąlygoms, perkančioji organizacija gali atlikti pirkimo procedūrą – įvykdyti projekto konkursą. Išskiriamos dvi viešųjų pirkimų rūšys: tarptautiniai ir supaprastinti. Vadovaujantis VPĮ 84 str., supaprastinti pirkimai yra pirkimai:
1) kurių vertė yra mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas;
2) VPĮ 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsižvelgiant į pirkimo vertę;
3) VPĮ 9 str. 14 d. nurodyti pirkimai.

Vadovaujantis VPĮ 2 str. 15 d. mažos vertės pirkimai – tai supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM);
2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 Eur (be PVM), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 Eur (be PVM).

 

Kuo vadovautis vykdant viešuosius pirkimus

VPĮ;
• Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis (vykdant supaprastintus pirkimus),
• Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą. Visus aktualius dokumentus rasite čia.

 

Kaip atliekama viešųjų pirkimų priežiūra Agentūroje

Agentūra atlieka išankstinę ir paskesnę projekto pirkimų priežiūrą.

Išankstinė priežiūra – tai Agentūros vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) vykdomų pirkimų priežiūra, kai pirkimo objekto techninė specifikacija ir kvalifikacinių reikalavimų bei juos pagrindžiančių dokumentų sąrašas (jeigu kvalifikaciniai reikalavimai yra keliami) su Agentūra derinami iki pirkimo pradžios.


Paskesnė priežiūra – tai Agentūros vykdoma projektų vykdytojų (ar partnerių) įvykdytų pirkimų priežiūra, kai, pasibaigus pirkimui, Agentūrai pateikiami atliktų pirkimų procedūrų dokumentai, siekiant nustatyti išlaidų atitiktį finansavimo reikalavimams.

 

SVARBU: Viešųjų pirkimų priežiūrai dokumentai Agentūrai teikiami vadovaujantis 2015 m. lapkričio 4 d. Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. V-2015-00144 partvirtintu Europos socialinio fondo projektų vykdytojų (ar partnerių), kurie yra perkančiosios organizacijos, pirkimų dokumentų pateikimo tvarkos aprašu (aktualia redakcija). Dokumentą rasite čia.